Aktualności

Nowy sposób obliczania odsetek

Od dnia 1 stycznia wchodzi w życie zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie ustalania odsetek ustawowych, które będą obecnie związane z wysokością stopy referencyjnej NBP. Wprowadzone zostały również maksymalne odsetki za opóźnienie.
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, tj. stopa odsetek za opóźnienie, jest stopą zmienną i równa się dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.
 

<< Wróć do poprzedniej strony