Oferta

Naszym klientom oferujemy produkt jakim są Pożyczki Gotówkowe  z obsługą w pracy lub miejscu zamieszkania. Jest to bardzo wygodny i szybki sposób pozyskania środków finansowych, bez zbędnych formalności i wizyty w instytucji finansowej. Wszystkie dokumenty związane z udzieleniem pożyczki (wniosek, umowa, późniejszy odbiór rat)wypełniane są w domu klienta w najbardziej dogodnym czasie.

Nowym Klientom oferujemy pożyczki na okres spłaty 19 tygodni
w wysokości od 500 do 800 zł.

Stałym Klientom oferujemy pożyczki na okres spłaty 26 lub 39 tygodni
w wysokości od 500 do 2.500 zł.

 

„Duet” Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom:

 „Duet” Sp. z o.o. wymaga od swoich klientów:

Reprezentatywny przykład kosztów pożyczki:

Przykład uwzględnia dobrowolny koszt z tytułu obsługi spłaty pożyczki w miejscu pracy lub zamieszkania.

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

1. Pożyczkobiorca Duet Sp. z o.o. ma prawo złożyć skargę/reklamację i zgłosić w niej zastrzeżenia dotyczące  usług świadczonych w ramach Umowy lub wykonywanej przez Duet Sp. z o.o. działalności:

a) osobiście w siedzibie Duet Sp. z o.o.,

b) przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Duet Sp. z o.o. podany w Umowie,

c) telefonicznie pod numerem +48 13 464 56 12,

Skarga/reklamacja może być złożona w formie:

a) pisemnej – osobiście w siedzibie Duet Sp. z o.o. albo przesyłką pocztową wysłaną na adres korespondencyjny Duet Sp. z o.o. podany w Umowie,

b) ustnej - telefonicznie pod wyżej podanym numerem telefonu lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Duet Sp. z o.o..

Wraz ze składaną skargą/reklamacją Pożyczkobiorca powinien dostarczyć dokumenty wykazujące jej zasadność, o ile takie posiada. Złożenie skargi/reklamacji  niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie. Na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może potwierdzić złożenie skargi/reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

2.Duet Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na skargę/reklamację w formie:

a) pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w treści skargi/reklamacji, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca wnioskował o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

3. Duet Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na skargę/reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi/reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Duet Sp. z o.o. w informacji przekazywanej Pożyczkobiorcy/Klientowi, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2:

a)wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

b)wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

c)określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi/reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie rozpatrywania skargi/reklamacji Duet Sp. z o.o. może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie zebranych dokumentów.

4. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi/reklamacji Pożyczkobiorca może:

a) zwrócić się do Zarządu Duet Sp. z o.o. o ponowne rozpatrzenie skargi/reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi,

b) zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta),

c) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, przy czym powyższa możliwość wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku,

d) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

5. Duet Sp. z o.o. informuje, że organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.